لوازم جانبی
توضیحات
A10
سه راهی استیل
A11
شیر ورودی 4/1
A12
شیر ورودی 8/3
A13
شیر تانک پنوماتیکی
A14
شیر تانک پیچی
A15
کپسول پس آب پیچی
A16
کپسول پس آب پناماتیکی
A17
چهار راهی پناماتیکی
A18
چهار راهی پیچی
A19
low پناماتیکی
A20
low پیچی
A21
high پناماتیکی
A22
high پیچی
A23
آچار هوزینگ "10 و "20 و جامبو
A24
شلنگ 4/1و 8/3
A25
بست 2 * "5/2
A26
بست "5/2
A27
شیر برقی 2/1 و 8/3
A28
شیر برقی 4/1
A29
گیج
A30
(غیرتابلویی)فلومتر 2و5و20و30و50 گالن
A31
(تابلویی )فلومتر 2و5و20و30و50 گالن
A32
TDS متر
A33
الکترولیز
A34
تابلو برق نیمه صنعتی