مشتری گرامی، در طول مدت گارانتی، در صورت بروز اشکال برای دستگاه ، مصرف کنندگان از پرداخت هر گونه هزینه ای بابت تعمیرات معاف می باشند و چنانچه در طول مدت گارانتی ، دستگاه توسط افراد غیر مجاز، تعمیر شود، طبق ضوابط، دستگاه از شرایط گارانتی خارج خواهد شد. لذا توصیه اکید می شود در طول مدت گارانتی در صورت بروز اشکال، با شرکت سلیم آب تماس حاصل نمایید. اما چنانچه دستگاه شما مدت زمان گارانتی خود را طی کرده و دچار اشکال شده است، می توانید از جدول ذیل جهت رفع اشکالات دستگاه استفاده نمایید

 
عیب دلایل احتمالی اقدام اصلاحی
I. قطع شدن آب خروجی 1.       شیر ورودی بسته است
2.       شیر قطع روی تانك در حالت بسته است
3.       فشار هوا در منبع تحت فشار مناسب نیست.
4.       شیر برقی خراب است
5.       فیلتر های پیش تصفیه كیپ شده اند
6.       فیلتر كربن نهایی كیپ شده است
7.       پمپ فشار لازم را تامین نمی كند
8.       ممبران دستگاه كیپ شده است
9.       گرفتگی شیر برداشت روی سینك
1.       شیر را باز كنید.
2.       شیر را باز كنید
3.       فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر بین 10 تا 12 PSIنبود ، آن را تنظیم كنید.
4.       شیر برقی را تست كنید.
5.       تعویض فیلترها
6.       تعویض فیلتر
7.       فشار پمپ را به وسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر از 100 PSIكمتر بود آنرا تعویض كنید.
8.       ممبران را تعویض كنید ، اگر ممبران زود تر از موعد كیپ شده است علت را بررسی كنید ( شماره Xرا ببینید. )
9.       گرفتگی را برطرف كنید.
II. خروج آب با فشار كم 1.       فشار هوا در منبع تحت فشار مناسب نیست
2.       فیلتر كربن نهایی كیپ شده است
3.       گرفتگی شیر برداشت
1.       فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر بین 10 تا 12 PSIنبود ، آن را تنظیم كنید.
2.       فیلتر را تعویض كنید.
3.       گرفتگی را برطرف كنید.
III. نشتی آب از درپوش محفظه ها 1.       محفظه ها خوب بسته نشده اند
2.       اورینگ ( واشر های لاستیكی ) هوزینگ در محل خود قرار ندارند
3.       اورینگ ها معیوب هستند
1.       محفظه ها را با آچار مخصوص محكم كنید
2.       واشر ها را در محل خود قرار دهید
3.       اورینگ ها را با روغن خوراكی و بهداشتی چرب كرده در محل خود قرار دهید یا در صورت نیاز تعویض كنید.
IV. طعم بد آب تصفیه شده 1.       انقضاء فیلتر كربن نهایی
2.       انقضاء فیلتر های كربنی ( پیش فیلتر ها )
3.       انقضاء ممبرین دستگاه
4.       گرفتگی یا عدم خروج مناسب آب فاضلاب
1.       تعویض فیلتر
2.       تعویض فیلتر ها
3.       تعویض ممبرین ( در صورت انقضاء زود تر از موعد ، علت را بررسی كنید )
4.       رفع گرفتگی در خروجی فاضلاب
V. پمپ كار نمی كند 1.       ترانس دستگاه سوخته است
2.       فشار آب ورودی كم است
3.       سوئیچ قطع فشار پایین معیوب است
4.       سوئیچ قطع فشار بالا معیوب است
5.       پمپ سوخته است
1.       ترانس را تست كنید و در صورت نیاز تعویض كنید
2.       فشار آب ورودی را به حداقل 3.4 barبرسانید.
3.       سوئیچ را از مدار خارج كنید اگر پمپ شروع به كار كرد ( در صورتی كه فشار آب ورودی حداقل 3.4 barهست )، سوئیچ را تعویض كنید
4.       سوئیچ را از مدار خارج كنید اگر پمپ شروع به كار كرد ، سوئیچ را تنظیم و یا تعویض كنید.
5.       پمپ را تعویض كنید.
VI. پمپ كار می كند ولی آب تصفیه شده تولید نمی شود 1.       ممبران ROكیپ شده است.
2.       سوئیچ قطع فشار پایین معیوب است.
3.       زانویی شماره 10 كیپ شده است.
1.       ممبران را تعویض كنید.
2.       سوئیچ را تست كنید در صورت معیوب بودن ، تعویض كنید.
3.       زانویی را تعویض كنید.
VII. پمپ بصورت متناوب ، روشن و خاموش می شود 1.       فشار آب ورودی كم است
2.       فیلتر های پیش تصفیه كیپ شده اند
3.       سوئیچ high pressureنیاز به تنظیم یا تعویض دارد
4.       سوئیچ low pressureمعیوب است
1.       فشار آب ورودی را به حداقل 3.4 barبرسانید.
2.       فیلتر ها را تعویض كنید.
3.       سوئیچ را تست كنید ، در صورت نیاز تنظیم یا تعویض كنید.
4.       سوئیچ را تست كنید ، در صورت نیاز تنظیم یا تعویض كنید.
VIII. آب یكسره وارد فاضلاب می شود 1.       شیر برقی شماره 5 معیوب است.
2.       شیر یك طرفه زانویی ( شماره 10 ) معیوب است.
3.       سوئیچ high pressureمعیوب است.
1.       شیر برقی مذكور را تست و در صورت نیاز تعویض كنید.
2.       شیر را بررسی كنید و در صورت نیاز تعویض كنید.
3.       سوئیچ را تست و در صورت نیاز تعویض كنید.
IX. خروجی فاضلاب قطع شده است 1.       محدود كننده فاضلاب كیپ شده است.
2.       زانویی شماره 17 كیپ شده است.
1.       محدود كننده را تعویض كنید
2.       زانویی را تعویض كنید
X. ممبرین دستگاه سریع كیپ می شود 1.       خروجی فاضلاب قطع شده است. 1.       شماره IXرا ببینید.
XI. پمپ دستگاه یكسره كار می كند 1.       سوئیچ high pressureمعیوب است.
2.       فشار هوای داخل تانك كم است.
3.       شیر یكطرفه زانویی ( شماره 10 ) معیوب است.
4.       فشار پمپ كم است.
1.       سوئیچ را تست و در صورت نیاز تعویض كنید.
2.       فشار را به 10 الی 12 PSIبرسانید.
3.       شیر یكطرفه را تست و در صورت لزوم تعویض كنید.
4.       ماكزیمم فشار پمپ را اندازه بگیرید و در صورت افت فشار، تعویض كنید
XII. آب به اندازه كافی در منبع تحت فشار ذخیره نمی شود. 1.       فشار هوای داخل منبع ذخیره زیاد است.
2.       دبی آب تصفیه شده كم است.
1.       فشار هوا را به وسیله گیج اندازه بگیرید ، می بایست بین ده الی دوازده PSIباشد. در غیر اینصورت آن را تنظیم كنید.
2.       شماره VIرا ببینید.
XIII. آب خروجی شیری رنگ است یا حاوی حباب های ریز است. 1.       وجود هوا در سیستم
2.       فشار بالای تانك تحت فشار
1.       در ابتدای نصب وجود هوا در سیستم طبیعی است و پس از یك الی دو هفته حباب ها ناپدید خواهند شد.
2.       فشار تانك را با گیج اندازه گیری كرده و در صورت لزوم آن را تنظیم كنید.
 
 .