توضیحات مربوطه نام پمپ ردیف
  معرفی شرکت CNP به اختصار 
  الکتروپمپ طبقاتی تمام استیل CDL/CDLF-50Hz
CNP 1
  الکترو پمپ سیرکولاتور 1
  الکترو پمپ سیرکولاتور 2 
  الکتروپمپ سانتریفیوژ 
  الکتروپمپ سانتریفیوژ طبقاتی 
  الکتروپمپ شناور تمام استیل 
  پمپ های شناور جهت فاضلاب و مصارف خانگی 
DAB 2
پمپ های استیل :
  الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی استیل خطی 
  سانتریفیوژ افقی استیل پروانه بسته 
  الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل پروانه باز 
  الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه
  الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل دو پروانه
  الکتروپمپ لجن کش استیل
  الکتروپمپ کف کش استیل 
  الکتروپمپ شناور استیل
  الکتروپمپ شناور EBS تمام استیل 
  الکترو پمپ کف کش مستغرق 
  الکتروپمپ کف کش تمام استیل 
  الکتروپمپ لجن کش چدنی با خردکن(جهت آبهای آلوده(
پمپ های چدنی :
  الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه 1
  الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه2 
  الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی طبقاتی 
  الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی محیطی 
  الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی دو طرف مکش 
  الکتروپمپ چدنی خودمکش جتی 
  الکتروپمپ چدنی خود مکش استخری 
  الکتروپمپ لجن کش چدنی مستغرق 
EBARA 3
 معرفی محصولات 
  پمپ­ های CM زمینی - طبقاتی 
  پمپ های گریز از مرکز طبقاتی
  پمپ­ های سانتریفیوژ CR,CRI,CRN عمودی-طبقاتی 
  پمپ­ های زمینی NB & NK تک پروانه 
  پمپ های SP شناور 
  پمپ­ های TP سیرکولاتور 
  بوستر پمپ های گرانفوس 
GRUNDFOS 4
الکتروپمپ های سانتریفیوژ
  الکتروپمپ سانتریفیوژ FH لوارا 
  الکتروپمپ سانتریفیوژ تمام استیل SH لوارا 
الکتروپمپ های طبقاتی استیل
  الکتروپمپ طبقاتی تمام استیل eSV لوارا 
  الکتروپمپ طبقاتی استیل SV لوارا 
  الکتروپمپ طبقاتی استیل SSV لوارا 
  الکتروپمپ طبقاتی استیل SVI لوارا 
  الکتروپمپ افقی چند مرحله ای 2HM-4HM-2HMS-4HMS لوارا 
  الکترپمپ افقی استیل BG Series لوارا 
  الکتروپمپ افقی استیل CEA-CA لوارا 
الکتروپمپ های شناور
  الکتروپمپ شناور 4OS-L4C-L6C-L6W-L8W-L10W-L12W لوارا 
  الکتروپمپ شناور 4OS-OS6 لوارا 
  الکتروپمپ شناور استیل SCUBA,GS لوارا 
  الکتروپمپ شناور استیل Z10-Z12 لوارا 
  الکتروپمپ شناور استیل Z855-Z875-Z895-Z8125 لوارا 
الکتروپمپ های کف کش – لجن کش
  الکتروپمپ کفکش DIGGER لوارا 
  الکتروپمپ کفکش DIWA لوارا 
  الکتروپمپ کف کش DN لوارا 
  الکتروپمپ کف کش DOC لوارا 
  الکتروپمپ کف کش و لجن کش DOC-DIWA-DOMO-DOMO GRI-DN-DL لوارا 
  الکتروپمپ لجن کش DL لوارا 
  الکتروپمپ لجن کش پروانه DOMO لوارا 
  الکتروپمپ لجن کش GLS-GLV لوارا 
الکتروپمپ خطی
  الکتروپمپ خطی FC لوارا 
  الکتروپمپ خطی TLC, TLCH, FLC(G), TLCB لوارا 
  لوارا کلیه مدلهای
LOWARA 5
پمپ های سانتریفیوژ:
الکتروپمپ 4CA سانتریفیوژ
الکتروپمپ CA سانتریفیوژ
الکتروپمپ CH سانتریفیوژ
الکتروپمپ CM norm سانتریفیوژ
الکتروپمپ CM سانتریفیوژ
الکتروپمپ CR سانتریفیوژ
الکتروپمپ CS سانتریفیوژ
الکتروپمپ CB سانتریفیوژ
پمپ های طبقاتی:
  الکتروپمپ چند مرحله ای MB پنتاکس 
  الکتروپمپ چند مرحله ای MPX پنتاکس 
  الکتروپمپ چند مرحله ای MS پنتاکس 
  الکتروپمپ چند مرحله ای Ultra پنتاکس 
  الکتروپمپ چند مرحله ای Ultra S پنتاکس 
  الکتروپمپ چند مرحله ای Ultra V پنتاکس 
  الکتروپمپ چند مرحله ای Ultra SV پنتاکس 
  الکتروپمپ چند مرحله ای Ultra L پنتاکس 
  الکتروپمپ چند مرحله ای Ultra SL پنتاکس 
پمپ های شناور:
  پمپ های شناور پنتاکس 
پمپ های لجن کش:
  لجنکش DC150-300 پنتاکس 
  لجنکش DC400-550 پنتاکس 
  لجنکش چدنی DG پنتاکس 
  لجنکش DM-4 پنتاکس 
  لجنکش DTR150-300 پنتاکس 
  لجنکش DTRT400-550 پنتاکس 
  لجنکش DV-4 پنتاکس 
  لجنکش DV پنتاکش 
  لجنکش استیل DX پنتاکس 
پمپ های کفکش:
  کفکش DH پنتاکس 
  کفکش DP-DPV پنتاکس 
  کفکش پلاستیکی DP پنتاکس 
PENTAX 6
 پمپ گریز از مرکز با مکش مرکزی
  پمپ فشار قوی طبقاتی
  پمپ شناور چاه عمیق 
POMPIRAN 7
 پمپ SEA-LAND ایتالیا SEA-LAND 8
استریم  STREAM 9
پمپ hohsing چین
پمپ JB آمریکا
  پمپ POM-VAK ترکیه
  پمپ SPARMAX تایوان 
  پمپ woosung چین
VACUUM 10