هوزینگ ممبران
توضیحات
H19
(40.21)تک المانه
H20
(40.40)تک المانه
H21
2 * (40.40)دو المانه
H22
3 * (40.40)سه المانه
H22
4 * (40.40)چهارالمانه
H22
(80.40)تک المانه
H22
2 * (80.40)دو المانه
H22
3 * (80.40)سه المانه
H22
4 * (80.40)چهار المانه