مرحله اول : ppفیلتر ن5میکرون
.مرحله دوم: udfفیلتر
.:مرحله سوم  CTOفیلتر
. مرحله چهارم (csm , filmtec)ممبران
پست کربن : مرحله پنجم
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم - گیج - شیر برقی