مرحله اول : ppفیلتر ن5میکرون
:مرحله دوم udfفیلتر
:مرحله سوم  CTOفیلتر
:مرحله چهارم  (csm , filmtec)ممبران
پست کربن :مرحله پنجم
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم - گیج - شیر برقی